De beweging der Natuur


Aan de ene kant ervaren wij zoiets als grilligheid, het ongestructureerde en onvoorspelbaarheid. Maar aan de andere kant zien wij via onderzoek wetmatigheden en constanten in de natuur. Zodra een bepaalde grilligheid of toevalligheid in aantal toeneemt, zich uitbreidt in tijd en ruimte, is er geen sprake meer van willekeurigheid, maar van een ordening en structuur. Wanneer spreek je nu van een willekeur en wanneer van een ordening? Waar ligt de grens en hoe ziet die er uit?  Het leven kenmerkt zich door een complexe hoge ordening in een wereld van dynamiek, grilligheid en toeval. 

                                                      Tegelijkertijd is het leven ervan afhankelijk. De natuur stroomt als een machtige rivier door het leven heen en valt er op een bepaald moment mee samen: een energiewisseling en stofwisseling (metabolisme).


Tussen het leven en de natuur bestaat een wisselwerking, een dialectiek, een gesprek. 


Overal om ons heen zien we vaak dezelfde patronen en structuren.

Anazasi indianen zijn oorspronkelijke bewoners van de “Indian Country”,      

dat in het zuidwesten van de USA ligt.

Zij waren zeer verbonden met de aarde. Deze indianen maakten kleine cirkelvormige ruimtes, waar in het midden op de vloer een gat werd gemaakt. Deze gaten werden “Sipapu” genoemd. 


Daar werden ceremonies gehouden om de verbinding met de aarde te eren voor goede oogsten en veiligheid.


The movement of nature

On the one hand we experience something strange, something raw, disordered, unpredictable.But on the other hand, as we study it further we see rules and constancies in nature.As a certain amount ofunpredictability increases, either in number or in time and space, this can no longer be said to be purely random but has becomes predictable in its unpredictability.When can you speak of randomness and when of predictability?

Where is the dividing line? What does it look like?Life is characterized by a complex ordening of a world full of dynamics, and coincidence.


Nature streams through life as a mighty river and at the same moment they coincide a transformation of energie and matter (metabolism).
There is an exchange between life and nature, a dialectic, conversation.All around us we often see the same patterns and structures.

Anazasi Indians are the original inhabitants of the Indian country in the south west USA.They were very connected to the earth.These Indians made small circular spaces and dug in the middle of this space a hole in the floor. These holes were calledSipapu.Ceremonies were conducted around these holes to honour the connection with the earth, good harvests and safety.Erik van Vugt